Focus PO: onderwijsplansysteem. Leerlingen volgen en (passend) onderwijs plannen

direct zicht op hoe de school-, groeps- en individuele opbrengsten zich verhouden tot de eigen schoolambitie

Een onderwijsplansysteem voor het basisonderwijs

Van brij aan gegevens naar betekenisvolle data, naar ‘wijst je de weg’

Focus PO is een methode-overstijgend onderwijsplansysteem dat niet alleen de ontwikkeling van leerlingen volgt maar ook het onderwijs plant, te beginnen voor rekenen, lezen en taalverzorging. Aan de hand van cruciale leerdoelen wijst de software elke leerkracht de weg door de lesmethodes; van groep 1 tot en met 8 en zelfs daar voorbij.

Focus PO is 5 jaar geleden gestart als product van ‘Helder Onderwijsadvies’, dat advies en masterclasses gaf aan mensen werkzaam in het basisonderwijs. Focus PO was destijds een eenvoudige tool ter ondersteuning van deze masterclasses en het interpreteren van toetsresultaten.

Inmiddels is Focus PO uitgegroeid tot een product dat schoolleiders, intern begeleiders, leerkrachten en bestuursmedewerkers in het primair onderwijs ondersteunt bij het versterken van de uitvoering en de aansturing van het onderwijs in de basisvakken: Nederlandse taal, rekenen en gedrag.

HET PROBLEEM: Verouderd excel worksheet met brij aan gegevens

Om data betekenisvol in te zetten voor het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen én het (passend) onderwijs daarop te plannen, is een betrouwbaar systeem nodig. Get There werd gevraagd voor een complete herbouw van het bestaande systeem.

DE OPDRACHT: Ondersteun scholen met een systeem voor passend onderwijs

Realiseer een systeem om scholen te ondersteunen bij de realisatie van passend onderwijs op school-, groeps-, en leerlingniveau op een manier die leidt tot het bereiken van de schoolambities, en behapbaar is voor de schoolteams.

Voorheen lag de focus op de individuele leerling, waar passend onderwijs werd uitgedacht voor die individuele leerling. Passend onderwijs dat niet (altijd) te realiseren bleek door de leerkrachten. Er was behoefte aan een systeem waar de focus op de groep komt te liggen, waarbij de middenmoot het uitgangspunt werd. Alle leerlingen onder deze norm krijgen ondersteuning en alle leerling boven deze norm ontvangen extra uitdaging. Met als bijvangst dat het voor de leerkrachten behapbaar werd.

ONZE OPLOSSING: Een onderwijsplansysteem

Get There heeft middels een agile aanpak (en op basis van domain driven design) een onderwijsplansysteem opgeleverd op basis van o.a. de volgende uitgangspunten

  • Wat wil je bereiken met de school en hoe vertaal je dit naar onderwijs/onderwijsplan in alle groepen?
  • Hoe meet je het effect van aanpassingen op het gegeven onderwijs?

Het schoolniveau is hierin ook meegenomen. Het niveau van scholen verschilt, omdat het niveau van de leerlingen per school/regio verschilt. ‘Schoolweging’ is daarom een belangrijke toevoeging voor realistische ambities. ‘Schoolweging’ voorspelt met grote zekerheid de verwachte eindscores voor rekenen, taalverzorging en lezen in groep 8 (de zogenaamde eindopbrengsten). Schoolambities ijken aan de schoolweging.

RESULTAAT: Planningstool voor behapbaar en haalbaar (passend) onderwijs

Get There heeft Planningstool ‘Focus PO’ gerealiseerd, dat direct zicht geeft op hoe de school-, groeps- en individuele opbrengsten zich verhouden tot de eigen schoolambitie.

De gebruikers van Focus PO zijn enthousiast met dit onderwijsplansysteem; het is een zeer gebruikersvriendelijke planningstool met overzichtelijke grafische weergaven. Focus PO voorziet in het plannen van de leerdoelen (die gekoppeld zijn aan lesmethoden) en het registreren van de behaalde resultaten, op basis van koppelingen met diverse toetsaanbieders en leerlingvolgsystemen.

In dit onderwijsplansysteem bepaalt de leerkracht zelf in welke snelheid hij door de lesmethodes voor begrijpend lezen, rekenen en taalverzorging heen wil gaan; op weg naar de referentieniveaus die hij kiest. Daarna wijst Focus PO de leerkracht de weg.

Focus PO ondersteunt het denken en handelen vanuit cruciale leerdoelen. Hierdoor richt het schoolteam zich op het bereiken van essentiële leerinhouden. Die focus heeft een positieve invloed op de leeropbrengsten en daarmee op het bereiken van de referentieniveaus.

 

In het kort heeft Get There samen met Focus PO het volgende bereikt:

  • Op elke basisschool passend onderwijs bieden op een wijze die ook nog leidt tot het behalen van de schoolambities

 

  • Schoolweging

In de nieuwe versie van Focus PO start je met de keuze voor de schoolambities. Deze kan geijkt worden aan de schoolweging, zodat ze minimaal in lijn liggen met de opbrengsten die van de leerlingpopulatie verwacht mogen worden. Daarna stel je een passend schoolaanbod samen, waarbij je de beschikking krijgt over een set met in snelheid verschillende leerlijnen voor rekenen, lezen en taalverzorging. Deze leerlijnen zijn gekoppeld aan referentieniveaus die eind groep 8 bereikt moeten worden: van <<1F tot en met 3F. De leerlijnen zijn opgebouwd uit cruciale leerdoelen die uitgesplitst zijn naar enkelvoudige ik-doelen. Voor de groepen 1 en 2 hanteert Focus PO twee sets leerdoelen: E2 voor alle leerlingen en E2+ voor de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

 

  • Cruciale leerdoelen behalen

Als het schoolaanbod is samengesteld wijst Focus PO elke leerkracht de weg door de lesmethodes. Dat gebeurt aan de hand van thema- en blokplannen met cruciale leerdoelen voor de groepen 1 tot en met 8. Leerkrachten registreren vervolgens of de geplande cruciale leerdoelen worden beheerst. Niet beheerste leerdoelen worden automatisch als bezemdoelen aan het daarop volgende plan toegevoegd. Ook is het mogelijk om borgingsdoelen te plannen.

 

  • Slimme overzichten

Schoolteams kunnen aan de hand van slimme overzichten op elk moment bekijken in welke mate de leerlingen de cruciale leerdoelen beheersen. Niet alleen op groeps- of individueel niveau, maar ook op schoolniveau. Dat geldt ook voor de mate waarin de leerlingen betrokken zijn bij de lessen, waarin ze de referentieniveaus beheersen en voor de resultaten die gemeten zijn met methodeoverstijgende toetsen. De laatstgenoemde resultaten worden in Focus PO omgezet naar de vaardigheidsindex (vix), een maat waardoor alles met alles vergeleken kan worden.

Wat zeggen de gebruikers?

  • “Sinds we met Focus PO werken, hebben de resultaten meer betekenis gekregen. Het is een stuk duidelijker wat er nodig is in de groep en voor wie. Ook heeft de schoolbespreking meer structuur en inhoud gekregen en voelt het echt alsof we samen verantwoordelijk zijn voor de school.”
  • “De uitgangspunten van Focus PO ‘dwingen’ de leerkrachten in hun kracht te gaan staan. De overzichten bieden handvatten om leerlingen met dezelfde talenten zich te laten ontwikkelen, zodat ze gelijke kansen hebben.”
  • “De overzichten van Focus PO geven ons direct zicht op hoe de school-, groeps- en individuele opbrengsten zich verhouden tot onze eigen schoolambitie. Hierdoor kunnen onze leerkrachten beter sturen op het aanbod en krijgen ze de regie terug.”

Bron: https://helderonderwijsadvies.nl/focus-po/

Focus PO is voor elke school geschikt.

Get There heeft zowel de backend als de front-end gerealiseerd.

Bekijk andere cases waar we trots op zijn

Van papier naar online aanmeldportaal met Leerlinq

Laagdrempelig digitaal inschrijfformulier

Mijn Kabelnoord: robuust en uitbreidbaar klantenportaal

enorme afname druk op klantenservice

Digitalisering communicatie via ouderportaal

tijdbesparing, foutreductie en ontzorgen leerkrachten

Meer weten over deze case of onderwijsplansystemen?